A A A

INIEKCJE

 

Koncepcje wzmacniania gruntu poprzez iniekcje znane są od dawna. Na przeszkodzie stały jednak względy technologiczne, związane z wymaganiami sprzętowymi dla tego typu prac. W momencie opanowania procesu produkcji elementów wiertniczych ze stali o wysokiej wytrzymałości, a także wydajnych pomp iniekcyjnych, technologia iniekcji gruntów uległa udoskonaleniu. Choć aktualnie pod pojęciem iniekcji rozumie się głównie iniekcje wysokociśnieniowe „jet grouting”, to jednak ich protoplastą pozostają iniekcje niskociśnieniowe.

 

Należy zaznaczyć, że w określonych warunkach gruntowych, a także w miejscach szczególnie trudno dostępnych, mobilność sprzętu dla iniekcji niskociśnieniowych jest korzystniejsza, niż w przypadku „jet grouting”. Także przy realizacji prac w pobliżu starych, zniszczonych i słabych fundamentów budynków, iniekcje niskociśnieniowe są mniej inwazyjne i przez to bezpieczniejsze dla konstrukcji. Dlatego technologia ta stale znajduje zastosowanie przy pracach wzmacniających podłoże gruntowe.


 

TECHNOLOGIA

 

Zasada iniekcji niskociśnieniowych opiera się na mieszaniu rodzimego gruntu z zaczynem wiążącym wtłaczanym strumieniowo pod ciśnieniem rzędu3,0 do 5,0 MPa. Naturalna struktura gruntu jest niszczona przez iniekt wypływający z dużą prędkością z dysz iniekcyjnych. Grunt mieszany jest z zaczynem wiążącym w sposób jednorodny w strefie oddziaływania strumienia iniektu. Rezultatem iniekcji strumieniowej jest uformowanie regularnej strefy gruntobetonowej w kształcie walca (kolumny) o średnicy kilkudziesięciu centymetrów. Dodatkowo filtracyjno-konsolidujący charakter tej iniekcji powoduje nasączenie otoczenia kolumny zaczynem cementowym i w efekcie zeskalenie gruntu. Średnice kolumn iniekcyjnych wahają się w granicach od 5 do 30 cm w zależności od rodzaju ośrodka gruntowego oraz charakterystyki zaczynu wiążącego. Dzięki bardzo nieregularnej powierzchni pobocznicy kolumny charakteryzują się stosunkowo dużą nośnością i małymi osiadaniami. Podczas iniekcji zaczyn z dużą energią penetruje obszar projektowanej średnicy kolumny. Energia iniektu wyrzucanego przez dysze gwałtownie spada w odległości większej od projektowanego promienia, nie powodując przemieszczeń gruntu.

 

Proces tworzenia kolumn można podzielić na dwa zasadnicze etapy:

 

etap I – wiercenie


W tej fazie żerdź iniekcyjna zostaje zagłębiona do projektowanego poziomu stopy kolumny. Dolna część żerdzi zakończona jest specjalnym narzędziem wiertniczym dobranym do panujących w podłożu warunków gruntowych. Podczas wiercenia stosowana jest płuczka wodna lub z zaczynu cementowego wynosząca urobek na powierzchnię terenu.

 

etap II – formowanie kolumny

 

 

W etapie tym żerdź iniekcyjna jest stopniowo podciągana z równoczesnym ruchem obrotowym i tłoczeniem zaczynu przez dysze iniekcyjne umieszczone w dolnej części żerdzi powstaje regularna kolumna iniekcyjna. Najistotniejszym czynnikiem warunkującym uzyskanie założonej średnicy spetryfikowanego słupa gruntu, jest czas utrzymywania wtrysku na jednym poziomie oraz ilość wtłoczonego iniektu.

 

Wykonując kolumny techniką iniekcji strumieniowej wierci się w gruncie otwory niewielkiej średnicy, które natychmiast wypełnia się „iniektem” (zaczynem cementowym). Jest to więc technika mało ingerencyjna i zarazem bezwstrząsowa.


Parametry iniekcji należy dostosować do istniejących warunków gruntowych i projektowanej średnicy kolumny. Powinna ona gwarantować osiągnięcie zaprojektowanych wymiarów kolumny. Technologię wykonania kolumn należy dostosować do parametrów zastosowanego sprzętu. Powinna ona zapewniać osiągnięcie odpowiednich gabarytów kolumny.

 

Firma Geocomp z racji wieloletniego doświadczenia w stosowaniu tego typu iniekcji niskociśnieniowych gwarantuje Państwu realizację prac z zapewnieniem najwyższej jakości i przy zachowaniu wszelkich wymagań projektowych i inwestorskich.

 

SPRZĘT

 

 

 

Narzędzia wiertnicze do iniekcji niskociśnieniowych

umożliwiające pracę w każdych warunkach gruntowych,

także z możliwością przewiercenia elementów żelbetowych

 

 

 

 

Szczegółowe elementy zestawu przeznaczonego

do wykonywania iniekcji niskociśnieniowych

 

 

 

Kompletny zestaw do wykonywania iniekcji niskociśnieniowych